Новини

Селска лястовица (Hirundo rustica)

Селска лястовица - Hirundo rustica

Селската лястовицата е малка птица с блестящо-черен гръб, ръждиво на цвят гърло, бяло до ръждиво коремче и дълга раздвоена (вилообразна) опашка. През пролетта се завръщет по родните места, за да гнездят и отгледат своите малки.

В България пристигат още през първата половина на март и остават до септември. Селските лястовици строят гнездата си от слюнка и кал. Най-често ги изграждат под стрехи и корнизи, а формата на гнездата им наподобява паница или купа.

Повечето летящи насекоми са любима храна на селските лястовици. Най-често ги ловят във въздуха, но се случва да ги хващат от растенията, от земята или от водната повърхност.

През европейската зима, лястовиците са в западна Африка, като заемат пространства от екватора до най-южните части на континента.

Градска лястовица (Delichon urbicum)

Градска лястовица - Delichon urbicum

Градската лястовица е дребна пойна птица с дължина на тялото 13-15 см. Подобно на селската, гърбът й е черен с метален блясък, но кръстът е бял. Опашката е къса и слабо вилообразна за разлика от опашката на селската лястовица, която е по-дълга и по-дълбоко врязана.

Тя е прелетна птица и долита на местата за гнездене през април. По време на есенната миграция прелета й е най-интензивен в средата на септември.  В естествени условия градската лястовица се заселва по долини на реки, където гнезди по скали и около входове на пещери. С разрастването на населените места, постепенно се приспособява към живот в тях.

Всички видове лястовици, срещащи се в България, се хранят с летящи насекоми. Размножителният сезон започва веднага след пристигането по местата за гнездене –  през април в южните части на ареала и през май в северните. Градската лястовица е моногамен вид. Гнезди под навеси, корнизи и др. Често образува големи гнездови колонии от десетки или стотици гнезда, които са построени непосредствено едно до друго. Понякога старите гнезда на лястовици се заемат от домашни врабчета или дори от лъскавоглави синигери. Гнездото е изградено основно от кал и свързващи материали, които и двамата родители събират. То има форма на полусфера с малък отвор от горната страна. Снася 4-6 бели яйца. Продължителността на мътене зависи от метеорологичните условия и варира между 12-13 дни при по-топло време и до 16-22 дни при хладно време. И двамата родители се грижат за изхранването на малките, които остават в гнездото около 21 дни. Няколко дни след напускането на гнездото възрастните птици продължават да ги хранят.

В северните части на ареала отглежда едно поколение годишно, а в южните (включително и в България) отглежда две поколения.