Селска лястовица (Hirundo rustica)

Селска лястовица - Hirundo rustica

Селската лястовицата е малка птица с блестящо-черен гръб, ръждиво на цвят гърло, бяло до ръждиво коремче и дълга раздвоена (вилообразна) опашка. През пролетта се завръщет по родните места, за да гнездят и отгледат своите малки.

В България пристигат още през първата половина на март и остават до септември. Селските лястовици строят гнездата си от слюнка и кал. Най-често ги изграждат под стрехи и корнизи, а формата на гнездата им наподобява паница или купа.

Повечето летящи насекоми са любима храна на селските лястовици. Най-често ги ловят във въздуха, но се случва да ги хващат от растенията, от земята или от водната повърхност.

През европейската зима, лястовиците са в западна Африка, като заемат пространства от екватора до най-южните части на континента.